SIA'A.A.Consulting'


Jāņa iela 1a,
Jelgava, LV-3040,
Latvija

Tel.+371 2613 1615; Tel.+37126553475,
aejconsulting@apollo.lv
 
 

Drošības datu lapu(DDL)tulkošana un izstrāde

 

Drošības datu lapu (DDL) tulkošana un izstrāde

Drošības datu lapas (DDL) ir informācijas sniegšanas līdzeklis ķīmisko  vielu un maisījumu saņēmējiem Eiropas Savienībā.

REACH regula(1907/2006) prasa, lai vielu un maisījumu ražotāji un importētāji sniegtu informāciju par to, kā vielas lietot, lai tas būtu droši cilvēkiem un videi.

Saskaņā ar ES Regulu Nr.453/2010 ar ko groza Regulu 1907/2006- piegādātājam, kas vēlas izplatīt vielu vai vielu maisījumus Eiropas Savienībā ir nepieciešams uzrādīt Drošības datu lapas (DDL). Minētā ES Regula Nr.453/2010 nosaka, ka informāciju Drošības datu lapās var sastādīt tikai kompetenta persona ar atbilstošu izglītību.

Mūsu uzņēmumā ,drošības datu lapu tulkošanu un izstrādi veic  diplomēti ķīmiķi.

 

Mēs piedāvājam sekojošus pakalpojumus:

1. Drošības datu lapu tulkošana no angļu un krievu valodas uz latviešu valodu,

2. Drošības datu lapu izstrāde,

3. Drošības datu lapu pārbaudi un pilnveidošanu atbilstoši REACH regulas (1907/2006) prasībām,

4. Ķīmisko vielu un arī produktu pārklasificēšanu atbilstoši jaunajai klasifikācijai  kas  noteikta CLP  Regulā Nr. 1272/2008 (2008. gada 16. decembris) par vielu un maisījumu klasificēšanu, marķēšanu un iepakošanu

5. Marķējuma izstrādi.